Micro Vita Med Research
Micro Vita Med Research

Contact Us

REGIONAL HEAD QUARTER

Dr. S.K. Verma
28, Municipal Colony, Shivaji Nagar,
UDAIPUR 313001(Raj.)

Ph.: 0294-2484809/094141 68910
e-mail: smrim08@gmail.com

smrim@microvitamedresearch.com

skvermaster@gmail.com

DIOSIS HEAD QUARTER

Ananda Marga Jagriti
Tekari-Madari Road,
UDAIPUR 313001(Raj.)

Ph.: 0294-2488377